Calculight Calculight
הדרך שלך להצלחה במתמתיקה
נהניתי מאוד מהתוכנה, ההסברים ברורים יותר מהמורה שלי בבית הספר. תודה רבה! התוכנה שווה כל שקל!
- ניצן גנס
ניתן לבדוק אילו פרקים מספרי הלימוד כלולים במאגר של Calculight וניתן לצפות בפתרונות במתמטיקה מתוכם.
הפרקים מסומנים באופן הבא:
- פרקים הכלולים במאגר - מסומנים בירוק.
- פרקים שיתווספו בעתיד - מסומנים באדום.

נודיע על הוספת כל פרק חדש בדף העדכונים ובמסך התוכנה שלאחר ההתחברות ל-Calculight.

נסה עכשיו בחינם!


ספרים
 • 035001 - בני גורן
  • פרק ראשון - פעולות החשבון, פעולות אלגבריות, פירוק לגורמים
  • פרק שני - משוואות ממעלה ראשונה
  • פרק שלישי - מערכות של משוואות ממעלה ראשונה
  • פרק רביעי - משוואות ומערכות ממעלה שנייה
  • פרק חמישי - משוואות ממעלות גבוהות, שינוי נושא הנוסחא
  • פרק שישי - בעיות מילוליות
  • פרק שביעי - סדרה חשבונית
  • פרק שמיני - גרפים של ישרים ופרבולות
  • פרק תשיעי - גרפים של מצבים מציאותיים
  • פרק עשירי - גיומטריה אנליטית
  • פרק אחד עשר - טריגונומטריה
  • פרק שנים עשר - סטטיסטיקה
  • פרק שלושה עשר - הסתברות
  • נספח א' - מבחנים לחזרה
  • נספח ב' - נוסחאון (אין תרגילים)
  • נספח ג' - תרגילים נוספים
  • נספח ג' - מבחנים מעודכנים
  • נספח ד' - תרגילים שנוספו למאגר מתשס"ח
 • 035001 - גבי יקואל
  • פרק 1: פתרון משוואות מהמעלה הראשונה בנעלם אחד
  • פרק 2: פתרון משוואות הכוללות שברים
  • פרק 3: פתרון מערכות משוואות מהמעלה הראשונה בשני נעלמים
  • פרק 4: פתרון בעיות מילוליות המובילות לפתרון משוואות או לפתרון מערכות משוואות מהמעלה הראשונה
  • פרק 5: התיאור הגרפי של משוואות ליניאריות
  • פרק 6: גרפים "מציאותיים"
  • פרק 7: משוואות ומערכות משוואות ריבועיות
  • פרק 8: שינוי נושא הנוסחא
  • פרק 9: סדרה חשבונית
  • פרק 10: משפט פיתגורס
  • פרק 11: מושגי יסוג בגאומטריה אנליטית
  • פרק 12: טריגונומטריה
  • פרק 13: סטטיסטיקה
  • פרק 14: בעיות נוספות בסטטיסטיקה
  • פרק 15: הסתברות
  • פרק 16: שאלות חזרה בסטטיסטיקה והסתברות
  • פרק 17: בעיות נוספות בהסתברות
  • מבחני חזרה
  • פרק 18: שאלות נוספות בהנדסה אנליטית
  • פרק 19: שאלות נוספות בהסתברות
  • פרק 20: שאלות נוספות בטריגונומטריה
  • פרק 21: שאלות נוספות בהסתברות
  • פרק 22: שאלות מילוליות נוספות
  • פרק 23: שאלות נוספות בקריאת גרפים
 • 035001/2 - יצחק שלו & אתי עוזרי
  • חלק א' - שאלון 035001
   • טכניקה אלגברית
   • משוואות ממעלה ראשונה
   • משוואות ממעלה שנייה (ריבועיות)
   • שינוי נושא הנוסחא
   • בעיות מילוליות
   • מערכת הצירים
   • פונקציית הקו הישר
   • הפונקציה הריבועית - פרבולה
   • קריאת גרפים ובניית גרפים
   • הנדסה אנליטית של הקו הישר
   • סדרה חשבונית
   • טריגונומטריה
   • סטטיסטיקה
   • הסתברות
   • נספחים (אין תרגילים)
   • התוספת הראשונה למאגר
   • התוספת השנייה למאגר
   • התוספת השלישית למאגר
  • חלק ב' - שאלון 035002
   • טכניקה אלגברית
   • משוואות
   • פונקציות וגרפים
   • תכנון ליניארי
   • חזקות
   • סדרה הנדסית
   • בעיות גדילה ודעיכה
   • טריגונומטריה במישור
   • טריגונומטריה במרחב
   • סטטיסטיקה
   • הסתברות
   • התפלגות נורמאלית
 • 035001 - משרד החינוך - מאגר
  • פרק 1 - אלגברה
   • משוואות, גרפים של פרבולות
   • בעיות מילוליות (בעיות שטחים לא כלולות במאגר המעודכן)
   • קריאת גרפים ובניית גרפים
   • גאומטריה אנליטית
   • סדרות
  • פרק 2 - טריגונומטריה
  • פרק 3 - סטטיסטיקה והסתברות
 • 035003 - גבי יקואל
  • חלק א': טכניקה אלגברית
   • פרק 1: טכניקה אלגברית (חזרה)
    • משוואה לינארית בנעלם אחד
    • מערכת של שתי משוואות לינאריות בשני נעלמים
    • משוואה ריבועית בנעלם אחד
    • משוואה ממעלה שלישית ויותר
    • מערכות משוואות בשני נעלמים המובילות לפתרון משוואה ריבועית
    • משוואות פשוטות המכילות ביטוי עם שורש של x
  • חלק ב': בעיות מילוליות
   • פרק 2: בעיות קנייה ומכירה
   • פרק 3: בעיות תנועה
   • פרק 4: בעיות הנדסיות במישור
   • פרק 5: בעיות הנדסיות במרחב
  • חלק ג': גיאומטריה אנליטית
   • פרק 6: מרחק בין שתי נקודות
   • פרק 7: שיעורי אמצע של קטע
   • פרק 8: משוואת הקו הישר
   • פרק 9: המעגל
   • פרק 10 : הפרבולה (לא בתוכנית לשאלון ג')
  • חלק ד': התנהגות פונקציות
   • פרק 11 : גרפים של פונקציות כאשר f(x)=a·x+b
   • פרק 12 : גרפים של פונקציות כאשר f(x)=a·x2+b·x+c
   • פרק 13 : גרפים של פונקציות כאשר (f(x נתונה בציור בלבד
   • פרק 14 : התנהגות הפונקציה
  • חלק ה': חשבון דיפרנציאלי
   • פרק 15 : שיפוע של גרף הפונקציה
   • פרק 16 : נגזרת של פולינום וכללי גזירה
   • פרק 17 : ערך הנגזרת של פונקציה בנקודה
   • פרק 18 : שיפוע הגרף בנקודה
   • פרק 19 : מציאת נקודה על גרף הפונקציה, כאשר נתון השיפוע של הגרף בנקודה זו
   • פרק 20 : משוואת המשיק לגרף הפונקציה בנקודה נתונה על גרף הפונקציה
   • פרק 21 : תחומי עלייה וירידה, נקודות קיצון
   • פרק 22 : חקירת פונקצית פולינום
   • פרק 23 : חקירת פונקציה בקטע סגור
   • פרק 24 : שאלות על גרפים של פונקציה ונגזרתה מבלי שנתון הפולינום המייצג אותן
   • פרק 25 : בעיות ערך קיצון (בעיות מקסימום ומינימום)
   • פרק 26 : חקירת הפונקציה
   • פרק 27 : חקירת הפונקצית שורש של x
   • פרק 28 : כללי גזירה נוספים
   • פרק 29 : חקירת הפונקציה f(x)=ex (לא בתוכנית לשאלון ג')
   • פרק 30 : נוסחאות בחשבון דיפרנציאלי
  • חלק ו': חשבון אינטגרלי
   • פרק 31 : האינטגרל הבלתי-מסוים, אינטגרל של פולינום
   • פרק 32 : מציאת פונקציה קדומה על-פי נגזרתה ונתון נוסף
   • פרק 33 : אינטגרלים נוספים
   • פרק 34 : האינטגרל המסוים
   • פרק 35 : אימות אינטגרלים על-ידי גזירה
   • פרק 36 : חישובי שטחים בעזרת אינטגרלים
   • פרק 37 : האינטגרל של f(x)=ex (לא בתוכנית לשאלון ג')
   • פרק 38 : נוסחאות בחשבון אינטגרלי
  • חלק ז': מבחני חזרה ונספחים
   • 60 מבחני חזרה
   • נספח א': קובץ בעיות נוספות לחזרה בהתנהגות פונקציות
   • נספח ב': קובץ בעיות נוספות לחזרה בחדו"א
    • שימושי הנגזרות לפתרון בעיות בחשבון דיפרנציאלי
    • שימושי הנגזרות לפתרון בעיות ערך קיצון
    • בעיות בחשבון אינטגרלי (מציאת פונקציה קדומה וחישובי שטחים)
   • נספח ג': בעיות בחדו"א ובהתנהגות פונקציות בהתאם למאגר
    • חלק ראשון: בעיות מתוך פרק ג' של המאגר
     • בעיות בחקירת פונקציות מתוך פרק ג' של המאגר
     • בעיות מילוליות של ערך קיצון מתוך פרק ג' של המאגר
     • בעיות בחשבון אינטגרלי מתוך פרק ג' של המאגר
    • חלק שני: בעיות מתוך חלק ב' של המאגר
     • בעיות בהתנהגות פונקציות מתוך פרק ב' של המאגר
     • בעיות בחקירת פונקציות מתוך פרק ב' של המאגר
     • בעיות מילוליות של ערך קיצון מתוך פרק ב' של המאגר
     • בעיות בחשבון אינטגרלי מתוך פרק ב' של המאגר
 • 035003 - יצחק שלו & אתי עוזרי
  • גאומטריה אנליטית
   • מערכת צירים
   • פונקציית הקו הישר
   • הפונקציה הריבועית - פרבולה
   • הנדסה אנליטית של הקו הישר
   • המעגל
  • בעיות מילוליות
   • אחוזים
   • בעיות קנייה ומכירה - ללא אחוזים
   • בעיות קנייה ומכירה - עם אחוזים
   • בעיות תנועה
   • בעיות בהנדסת המישור
   • בעיות בהנדסת המרחב
   • בעיות עם אותיות
  • חשבון דיפרנציאלי
   • פונקציות וגרפים
   • הנגזרת של הפונקציה
   • פולינומים
    • כללי גזירה
    • ערך הנגזרת של הפונקציה בנקודה
    • שיפוע המשיק לגרף הפונקציה
    • משוואת המשיק לגרף הפונקציה
    • נקודות מינימום ומקסימום מקומיות ונקודות פיתול
    • הנגזרת השנייה של הפונקציה
    • תחומי עלייה וירידה של פונקצית פולינום
    • סרטוט סקיצה של גרף הפונקציה
    • חקירת פונקציה - פולינומים
    • מינימום ומקסימום מוחלטים
    • זיהוי פונקציה ע"פ הגרף שלה
    • סרטוט סקיצה של פונקציה שנוסחתה אינה נתונה
    • הקשר בין גרף הפונקציה לגרף נגזרתה
    • הנגזרת של פונקציה מורכבת
    • הנגזרת של מכפלת פונקציות
   • פונקציות רציונליות
   • פונקציות עם שורשים
   • פונקציות עם פרמטרים
    • פולינום
    • רציונליות
    • שורש
    • תרגילי חזרה
   • בעיות ערך קיצון
  • חשבון אינטגרלי
   • פולינומים
   • האינטגרל של הפונקציה המורכבת y=(ax+b)n
   • האינטגרל של הפונקציה
   • האינטרגל של הפונקציה
   • תרגילים עם פרמטרים - חשבון אינטגרלי
  • התנהגות פונקציות
 • 035003 - בני גורן
  • פרק ראשון - בעיות מילוליות
   • בעיות הוזלה והתייקרות (כולל אחוזים)
   • בעיות קנייה ומכירה
   • בעיות תנועה
   • בעיות בהנדסת המישור
   • בעיות בהנדסת המרחב
   • בעיות עם אותיות (לא בתוכנית לשאלון ג')
  • פרק שני - סדרות (לא בתוכנית לשאלון ג')
   • סדרה חשבונית - האיבר הכללי
   • הסכום של סדרה חשבונית
   • תרגילים לחזרה - סדרה חשבונית
   • סדרה הנדסית - האיבר הכללי
   • מציאת מספר האיברים בסדרה הנדסית עפ"י האיבר הכללי
   • הסכום של סדרה הנדסית
   • סדרות מעורבות (חשבונית והנדסית)
   • סדרות כלליות - הגדרה לפי מקום
   • סדרות כלליות - הגדרה לפי כלל נסיגה (רקורסיה)
   • תרגילים נוספים - סדרות כלליות
   • הסכום של סדרה כללית
   • סדרה הנדסית אינסופית וסכומה
   • שברים מחזוריים
  • פרק שלישי - גיאומטריה אנליטית
   • משוואת הישר ותיאורו הגרפי
   • נקודות חיתוך, אורכי קטעים ושטחים - הישר
   • האמצע של קטע
   • המרחק בין שתי נקודות
   • חיתוך, הקבלה והתלכדות של ישרים
   • משוואת ישר עפ"י שיפועו ונקודה שעליו
   • משוואת ישר עפ"י שתי נקודות שעליו
   • ניצבות של ישרים
   • המעגל הקנוני
   • מעגל כללי
   • משיק למעגל
   • האליפסה (לא בתוכנית לשאלון ג')
  • פרק רביעי - פונקציות וגרפים
   • תחומים
   • פונקציה והגרף שלה
   • פונקציה ממעלה ראשונה - הישר
   • פונקציה ממעלה שנייה - הפרבולה
   • חיוביות ושליליות של פונקציה
   • עלייה וירידה של פונקציה
   • פונקציות פולינום
  • פרק חמישי - הנגזרת
   • שיפוע גרף של פונקציה בנקודה
   • הנגזרת של פונקציית חזקה
   • הנגזרת של פונקציה המוכפלת במספר קבוע
   • הנגזרת של סכום והפרש פונקציות - פולינומים
   • הנגזרת השנייה
   • הנגזרת של מכפלת שתי פונקציות
   • פונקציה מורכבת ונגזרתה
  • פרק שישי - שימושי הנגזרת - פולינומים
   • שיפוע משיק לגרף של פונקציה
   • משוואת משיק לגרף של פונקציה
   • פונקציות פולינום עם פרמטרים - משיק
   • משוואת משיק - פונקציה מורכבת עם מעריך טבעי
   • נקודות קיצון מקומיות (פנימיות)
   • פונקציות פולינום עם פרמטרים - נקודות קיצון
   • נקודות פיתול
   • נקודות קיצון - פונקציה מורכבת עם מעריך טבעי
   • עליה וירידה
   • חקירת פונקציה
   • נקודות קיצון מוחלטות
   • זיהוי הפונקציה ותכונותיה עפ"י הגרף
   • פונקציה ללא תבנית מפורשת
   • הקשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת
   • המהירות כנגזרת של הדרך (לא בתוכנית לשאלון ג')
  • פרק שביעי - בעיות מינימום ומקסימום - פולינומים
   • בעיות מספרים
   • בעיות בהנדסת המישור
   • בעיות בהנדסת המרחב
   • בעיות שונות
   • בעיות בפונקציות וגרפים
  • פרק שמיני - פונקציות רציונאליות (הפונקציה )
   • נגזרות
   • משיק
   • נקודות קיצון
   • תחום הגדרה
   • עלייה וירידה
   • חקירת פונקציה רציונאלית (ללא מציאת אסימפטוטות)
   • אסימפטוטות המאונכות לציר ה-x
   • הסימפטוטות המקבילות לציר ה-x
   • נקודות קיצון מוחלטות
   • זיהוי פונקציה רציונאלית ותכונותיה עפ"י הגרף
   • בעיות מינימום ומקסימום
  • פרק תשיעי - פונקציות עם שורשים
   • נגזרות
   • משיק
   • נקודות קיצון פנימיות
   • תחום הגדרה
   • עלייה וירידה
   • נקודות קיצון - כולל בקצוות
   • חקירת פונקציות עם שורשים
   • נקודות קיצון מוחלטות
   • בעיות מינימות ומקסימום
  • פרק עשירי - פונקציות מעריכיות (הפונקציה f(x)=ex). (לא בתוכנית לשאלון ג')
   • הפונקציה המעריכית
   • נגזרת הפונקציה
   • משיק
   • נקודות קיצון
   • עלייה וירידה
   • חקירת פונקציה
   • נקודות קיצון מוחלטות
   • בעיות מינימום ומקסימום
   • המשוואה =ex=a
  • פרק אחד עשר - האינטגרל
   • אינטגרלים של פולינומים
   • אינטגרלים של פונקציות רציונאליות, פונקציות עם שורשים, פונקציות מעריכיות
   • מציאת הפונקציה עפ"י נגזרתה ונקודה שעליה
   • מציאת הפונקציה עפ"י נגזרתה וערך קיצון או שיפוע
   • האינטגרל המסויים
   • אימות אינטגרלים ע"י גזירה
  • פרק שנים עשר - חישובי שטחים
   • שטח המוגבל ע"י גרף של פונקציה וציר ה-x
   • שטחים בין גרפים של שתי פונקציות
   • שטחים מורכבים
   • שטחים ללא גרפים
   • שטחים עם משיק
   • שטחים - בעיות שונות (פולינימים)
   • שטחים - פונקציות עם פרמטרים
   • שטחים עפ"י סוגי פונקציות
  • נספח א' - נוסחאות במתמטיקה
  • נספח ב' - מבחנים לחזרה
  • נספח ג' - משוואות ומערכות עם פרמטר וחקירתן (לא בתוכנית הלימודים)
  • נספח ד' - נושאים נוספים ומבחנים מעודכנים
  • נספח ה' - תרגילים לחזרה לפי המאגר - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
   • תרגילים לחזרה עפ"י פרק ב' של המאגר
    • התנהגות פונקציות
    • חקירת פונקציות
    • בעיות מילוליות של ערך קיצון
    • חשבון אינטגרלי
   • תרגילים לחזרה עפ"י פרק ג' של המאגר
    • חקירת פונקציות
    • בעיות מילוליות של ערך קיצון
    • חשבון אינטגרלי
   • תרגילים לחזרה מתוך המאגר - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
 • 801 - יצחק שלו & אתי עוזרי
  • טכניקה אלגברית
  • משוואות ממעלה ראשונה
  • משוואות ממעלה שנייה (ריבועיות)
  • שינוי נושא הנוסחא
  • בעיות מילוליות
  • מערכת הצירים
  • פונקציית הקו הישר
  • הפונקציה הריבועית - פרבולה
  • קריאת גרפים ובניית גרפים
  • הנדסה אנליטית של הקו הישר
  • סדרה חשבונית
  • טריגונומטריה
  • סטטיסטיקה
  • הסתברות
 • 801 - גבי יקואל
  • פרק 1: פתרון משוואות מהמעלה הראשונה בנעלם אחד
  • פרק 2: פתרון משוואות הכוללות שברים
  • פרק 3: פתרון מערכות משוואות מהמעלה הראשונה בשני נעלמים
  • פרק 4: התיאור הגרפי של משוואות ליניאריות
  • פרק 5: משוואות ריבועיות
  • פרק 6: הפונקציה הריבועית
  • פרק 7: שינוי נושא בנוסחה
  • פרק 8: פתרון בעיות מילוליות
  • פרק 9: גרפים
  • פרק 10: משפט פיתגורס
  • פרק 11: מושגי יסוד בגאומטריה אנליטית
  • פרק 12: סדרה חשבונית
  • פרק 13: טריגונומטריה
  • פרק 14: סטטיסטיקה
   • הצגת נתונים ותיאורם הגרפי
   • הממוצע
   • שאלות נוספות בסטטיסטיקה
   • שאלות כמו במאגר
   • החציון
   • השכיח
  • פרק 15: הסתברות